اگر تمایل دارید با تبدیل ودیعه اعلامی موجر به اجاره، هزینه اجاره خود را کم کنید، مبالغ زیر را وارد نمایید

تومان
مبلغ ودیعه اعلامی موجر
مبلغ اجاره اعلامی موجر
میزان ودیعه قابل تبدیل توسط خوش نشین
چقدر از مبلغ ودیعه خود را می خواهید به اجاره تبدیل کنید؟
مبلغ ودیعه خوش نشینی
مبلغ اجاره ماهانه خوش نشینی
در صورتی که خودتان ودیعه را تبدیل می کردید
مبلغ ودیعه بدون خوش نشینی توسط موجر
مبلغ اجاره ماهانه بدون خوش نشینی توسط موجر